Giới thiệu Power BI

Microsoft Power BI là một tập hợp các dịch vụ phần mềm, ứng dụng và kết nối làm việc cùng nhau để biến những dữ liệu không liên quan thành nhưng hiểu biết sâu sắc, trực quan và có thể tương tác được. Cho dù dữ liệu của bạn là Microsoft Excel, cloud hay local, Power BI cũng phép bạn dễ dàng kết nối với các nguồn dữ liệu đó, để khám phá được những gì quan trọng và chia sẽ nó với mọi người.

Power BI đơn giản và nhanh, có khả năng tạo ra những hiểu biết nhanh chóng từ Excel hoặc dữ liệu local. Nhưng nó cũng mạnh mẽ cho doanh nghiệp, không chỉ sẵn sàng cho việc mở rộng mô hình và phân tích real-time mà còn có thể phản triển tùy chỉnh. Vì vậy bạn có thể sử dụng nhưng công cụ trực quan và báo cáo cho cá nhân, đồng thời cũng có thể phục phụ cho việc phân tích và quyết định sau nhưng nhóm dự án, bộ phân hoặc tất cả tập đoàn.

Các thành phần của Power BI

Power BI bao gồm một ứng dụng desktop gọi là Power BI Desktop, môt online SaaS (Software as a Service) gọi là Power BI Service và Power BI Apps cho di động, tablets trên nền tảng iOS và Android.

Ba thành phần Desktop, Service, Mobile được thiết kế để giúp mọi người tạo, chia sẽ và sử dụng những hiểu biết kinh doanh để phục vụ họ một cách hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ trao đổi về 3 thành phần này chi tiết trong những bài viết sau.

Power BI phù hợp với vai trò của bạn như thế nào?

Cách bạn sử dụng Power BI có thể phụ thuộc vào vai trò của bạn trong dự án hoặc trong nhóm. Con người khác nhau, trong vai trò khác khau có thể cách sử dụng Power BI cũng khác nhau, điều này rất tốt.

Ví dụ, bạn chỉ cần dùng Power BI Servie để xem báo cáo hoặc dashboards. Những đồng nghiệp của bạn có thể tạo các báo với Power BI Desktop và publish qua Power BI service, bạn chỉ cần sử dụng chúng. Một số đồng nghiệp khác như là sales, có thể sử dụng Power BI trên di động để theo dõi các doanh số bán hàng và đi sâu vào phân tích các Khách hàng tiềm năng.

Bạn cũng có thể sử dụng các thành phần của Power BI ở những thời gian khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, vai trò và nổ lực nhất định.

Quy trình làm việc trong Power BI

Quy trình chung khi làm việc với Power BI là Power BI Desktop sẽ tạo các báo cáo sau đó publish lên Power BI Service và cuối cùng chia sẽ chúng qua Power BI Mobile. Không hẵn lúc nào cũng theo đúng quy trình đó, nó có thể phụ thuộ vào nhu cầu sử dụng của bạn.

Link tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-with-power-bi/1-introduction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *